Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Wiens contactgegevens Meer informatie vindt u in de rubriek „Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking“ in deze verklaring inzake gegevensbescherming. in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw

persoonsgegevens die zijn opgeslagen. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma’s. Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. hosting

Hosting met All-Inkl

Wij hosten onze website bij All-Inkl. De aanbieder is ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (hierna: All-Inkl). Voor details verwijzen wij u naar het privacybeleid van All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/ .

Het gebruik van All-Inkl is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. We hebben een

legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Op voorwaarde dat een

toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6 van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Abs. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Jobverwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming verplicht contract, dat ervoor zorgt dat het de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de DSGVO.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Zeichenheld UG
Christof Elting (née Isferding)
Doornte 14
46354 Südlohn
Telefoon: (+49) 176 23868434
E-mail: info@zeichenheld.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

(b.v. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen, alsmede tegen

Direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR U HEEFT HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS. DIT GELDT OOK VOOR ELKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. PROFILEREN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, VERWIJZEN WIJ U NAAR DIT PRIVACYBELEID. ALS JE OBJECT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS IN KWESTIE NIET LANGER VERWERKEN, IS HET TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN. BEWIJZEN DAT HUN BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN PREVALEREN OF DAT DE DE VERWERKING DIENT OM DE RECHTEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 DSGVO). UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS. DE BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. VERBINDING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER WORDT GEBRUIKT VOOR RECHTSTREEKSE RECLAME (TEGENSTRIJDIGHEID VOLGENS ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een

toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij hebben verzameld op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in te trekken.

geautomatiseerde verwerking, aan zichzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van „http://“ in „https://“ en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en alle andere vragen die u over het onderwerp persoonsgegevens hebt.

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit betwist, zullen wij gewoonlijk tijd nodig hebben om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
  • Indien u bezwaar wenst te maken op grond van artikel 21, lid. 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zouden niet werken zonder deze (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven. Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en Cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Indien cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren en indien nodig om uw toestemming vragen.

Cookie toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie Consent technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit te doen op een manier die in overeenstemming is met de privacy. om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om deze te gebruiken document. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie-provider van Borlabs.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlab’s cookie zijn te vinden onder https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ .

Het gebruik van Borlabs cookie-toestemmingstechnologie vindt plaats om te voldoen aan de wettelijk vereiste

toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. c

GDPR.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van de

De in het aanvraagformulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, worden door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons tot u ons vraagt ze te verwijderen. Wij slaan uw gegevens alleen op als u ons daarom verzoekt, uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens intrekt of als het doel voor het opslaan van uw gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende

(naam, aanvraag) worden door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.onaangeroerd.