Algemene voorwaarden - Zeichenheld UG

1. algemeen

1.1 De volgende Algemene Voorwaarden van Zeichenheld UG („AV“) zijn van toepassing op de tussen Zeichenheld UG en de cliënt overeengekomen prestaties, met inbegrip van de in het kader van de uitvoering van de opdracht geleverde bijkomende prestaties en andere nevenverplichtingen (hierna gezamenlijk „prestaties“ genoemd).

1.2 Afwijkende of tegenstrijdige bepalingen van de cliënt zijn slechts bindend indien ze door Zeichenheld UG door middel van een schriftelijke bevestiging worden erkend. Afwijkende voorwaarden die niet uitdrukkelijk worden erkend, zijn niet bindend, zelfs indien zij niet uitdrukkelijk worden tegengesproken.

1.3 In het kader van een lopende zakenrelatie zijn deze AV van toepassing en gelden ze ook voor toekomstige overeenkomsten met de cliënt, zonder dat Zeichenheld UG in elk afzonderlijk geval opnieuw naar deze AV moet verwijzen. De voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zakenrelaties, zelfs indien zij niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen.

2 Aanbod en sluiting van het contract

2.1. Het voorwerp van de overeenkomst is de dienst die in de offerte of, indien beschikbaar, in de orderbevestiging of in een contract wordt beschreven. Aanbiedingen van Zeichenheld UG zijn vrijblijvend, tenzij zij uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid.

2.2 De door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen, ontwerpvoorstellen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, CAD-gegevens en bestekken zijn bepalend voor de aanbieding voor de totstandkoming van een bouwwerk of een bouw- en ontwerpdienst.

2.3 Opdrachten van de klant kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard. Voor de naleving van de schriftelijke vorm volstaat de terugzending van de ondertekende offerte met een bijbehorende nota, tenzij in het individuele geval een andere vorm van bindende orderplaatsing is vastgesteld.

2.4 De overeenkomst met Zeichenheld UG komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling door Zeichenheld UG. Een tekstvorm (e-mail of dergelijke) volstaat om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen. Mondelinge overeenkomsten zijn pas bindend nadat zij schriftelijk zijn bevestigd. E-mail of schriftelijke correspondentie. In geval van terugtrekking van de bestelling door de klant, zal de klant De op dat moment gemaakte kosten zullen worden gefactureerd.

3. aanbestedingsdocumenten, medewerking van de klant

3.1 Zeichenheld UG behoudt zich alle rechten op aanbiedingen en documenten, technische voorstellingen, tekeningen, schetsen, grafieken en toelichtingen voor. Voor reproductie of overdracht aan derden is de schriftelijke toestemming van Zeichenheld UG vereist.

3.2 De Klant zal tijdig en naar behoren voldoen aan alle verplichtingen die op hem rusten, in het bijzonder het verkrijgen van de informatie die nodig is voor de uitvoering van het contract, zoals: Technische documenten, vrijgaven alsmede goedkeuringen en, indien nodig en overeengekomen, een overeengekomen aanbetaling te doen. De handelingen in het kader van de samenwerking moeten in overeenstemming zijn met de geldende veiligheidsvoorschriften, normen en voorschriften ter voorkoming van ongevallen.

3.3 Indien de cliënt zijn medewerkingsplicht in aanzienlijke mate schendt, heeft Zeichenheld UG het recht om de opdracht onder voorafgaande waarschuwing te beëindigen en af te wikkelen. De Cliënt draagt alle extra kosten die voortvloeien uit het feit dat diensten moeten worden herhaald of vertraagd ten gevolge van te late, onjuiste of onvolledige informatie of gebrekkige medewerking. Ook indien een vaste of maximumprijs werd overeengekomen, is de Zeichenheld UG gerechtigd om deze meerkosten aan te rekenen.

4. rechten en plichten

Zeichenheld UG is verplicht haar contractuele prestaties te leveren volgens de erkende regels van de techniek en de wettelijke bepalingen terzake.
Na voltooiing van alle diensten en de betaling ervan, worden de originele documenten en andere opgestelde documenten en gegevens aan de cliënt overhandigd. Zeichenheld UG is niet verplicht om deze langer dan drie jaar te bewaren.

5. prijzen / betalingsvoorwaarden

5.1 De in de offerte, orderbevestiging of overeenkomst vermelde prijzen in euro’s zijn van toepassing. De in de offerte, orderbevestiging of overeenkomst vermelde prijzen gelden onder het voorbehoud dat de onderliggende ordergegevens ongewijzigd blijven.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, is de vergoeding zonder aftrek verschuldigd 7 dagen na de factuurdatum. Een aftrek van contant geld is niet toegestaan zonder een afzonderlijke overeenkomst.

5.3. Zeichenheld UG is gerechtigd een redelijk voorschot op de kosten te eisen, voor zover dit redelijk is voor de cliënt, rekening houdend met de waarde van de bestelling en de omvang van de door Zeichenheld UG verschuldigde dienst.

5.4 Wijzigingen, verzoeken om rechtzetting en bijkomende prestaties die door de cliënt worden gevraagd, moeten door Zeichenheld UG afzonderlijk worden gefactureerd.

5.5 Behoudens andersluidende bepaling in een offerte, orderbevestiging, contract of andere schriftelijke overeenkomst worden de prestaties van de werken aangerekend volgens de werkelijk gemaakte kosten en volgens een door Zeichenheld UG vastgesteld uurtarief. Bij niet-naleving van de in het kader van artikel 5.1 overeengekomen betalingstermijn of van de in individuele gevallen overeengekomen betalingstermijnen is Zeichenheld UG gerechtigd om de uitvoering van het desbetreffende project op te schorten tot de betaling volledig is uitgevoerd. Zeichenheld UG komt hierdoor niet in gebreke met de levering van diensten.

6. leveringstermijnen / leveringstijdvakken

6.1 Leveringstermijnen of -data die niet uitdrukkelijk als bindend zijn overeengekomen, zijn uitsluitend vrijblijvende informatie. De aangegeven leveringstermijn gaat pas in zodra alle technische vragen en de volledige opheldering van alle details van de uitvoering alsmede een vrijgave van de kant van de opdrachtgever zijn overeengekomen.

6.2 Indien de klant een wijziging van de bestelling vraagt die afwijkt van de orderbevestiging en die invloed heeft op de productieperiode, gaat een nieuwe leveringstermijn pas in na bevestiging van de wijziging.

6.3 Zeichenheld UG is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitvoering en levering die te wijten zijn aan overmacht, ziekte, bedrijfsstoringen of niet-nakoming van samenwerkingsverplichtingen door de cliënt, zelfs niet in het geval van bindend overeengekomen data en termijnen.

7. prestaties

Met de overhandiging van het ontwerp, de tekening, het dossier, het model of de technische documenten aan de cliënt wordt de contractuele prestatie van Zeichenheld UG geacht te zijn vervuld. De overdracht vindt plaats door middel van elektronische gegevensoverdracht en/of gegevensdragers. De door de cliënt bestelde prestaties kunnen door Zeichenheld UG geheel of gedeeltelijk door onderaannemers worden uitgevoerd.

8. Correcties en aansprakelijkheid

8.1 Na ontvangst van de resultaten van de prestaties verbindt de Klant zich ertoe deze te controleren op volledigheid en op juistheid en eventuele fouten onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, te melden. Alle ingediende ontwerpen, schetsen, tekeningen, CAD-gegevens of documenten worden geacht te zijn gecontroleerd en na het verstrijken van 10 werkdagen volledig en vrij van fouten te zijn bevonden.

8.2 Bij verder gebruik van de gegevens of documenten en het gebruik voor verdere processen, bijvoorbeeld voor de volgende fabricageprocessen, worden de gegevens geacht te zijn aanvaard en wordt de contractuele prestatie of gedeeltelijke prestatie geacht te zijn vervuld. Gebreken in een deel van de levering kunnen niet leiden tot een klacht over de gehele levering.

8.3 Zeichenheld UG is niet aansprakelijk voor schade of kwaliteitsafwijkingen die voortvloeien uit de serieproductie van een voorwerp of product zonder dat de geschiktheid of de goedkeuring voor serieproductie door Zeichenheld UG in de documenten werd toegekend.

8.4 Wijzigingen in de constructie en het ontwerp die door de Opdrachtgever zelf worden geïnitieerd of doorgevoerd, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Aansprakelijkheid van Zeichenheld UG is uitgesloten.

8.5 Alle bestanden en documenten worden door Zeichenheld UG zorgvuldig gecontroleerd vooraleer ze elektronisch worden verzonden. Ondanks deze zorgvuldige controle moeten de gegevens door de cliënt opnieuw worden gecontroleerd met anti-virusprogramma’s. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door computervirussen.

9. vergoeding van schade en kosten

9.1 Zeichenheld UG is niet aansprakelijk voor schadevergoeding of onkostenvergoeding, ongeacht de rechtsgrond – in het bijzonder wegens gebreken, plichtsverzuim voortvloeiend uit de contractuele verbintenis en onrechtmatige daad. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor vorderingen tot schadevergoeding wegens gederfde omzet of winst, financieringskosten en schade als gevolg van bedrijfsstilstand of productieverlies.

9.2 Deze uitsluiting van aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 9.1 is niet van toepassing in geval van a) opzet of grove nalatigheid, b) Aansprakelijkheid voor gegarandeerde kenmerken, c) Aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en d) als gevolg van verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is Zeichenheld UG overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de cliënt regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.

9.3 Voor zover Zeichenheld UG niet aansprakelijk is wegens opzet of grove nalatigheid, wegens verwonding van leven, lichaam, gezondheid, wegens gegarandeerde eigenschappen of volgens de productaansprakelijkheidswet, is de aansprakelijkheid van Zeichenheld UG beperkt tot de contracttypische en voorzienbare schade in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen.

9.4 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in het contract is Zeichenheld UG uit hoofde van het contract enkel aansprakelijk tegenover de cliënt en, in voorkomend geval, tegenover een in het contract schriftelijk vermelde derde. Aansprakelijkheid jegens andere derden is uitgesloten, met uitzondering van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

10. eigendomsvoorbehoud

Zeichenheld UG behoudt zich de eigendom voor van alle constructies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, CAD-gegevens of documenten tot volledige betaling door de cliënt.

11 Auteursrecht en gebruiksrecht

11.1 Zeichenheld UG behoudt zich het auteursrecht voor op alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, CAD-gegevens of andere documenten. De auteursrechten worden niet overgedragen.

11.2 Behoudens afwijkende overeenkomsten krijgt de cliënt een eenvoudig, niet-exclusief gebruiksrecht en dit enkel op voorwaarde van volledige betaling van alle vorderingen van Zeichenheld UG.

11.3 De klant mag de door Zeichenheld UG geleverde constructies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, CAD-gegevens of andere documenten enkel gebruiken en doorgeven in het kader van de contractuele overeenkomsten, in het bijzonder enkel voor het contractueel overeengekomen doel. De Cliënt verbindt zich ertoe ook zijn contractuele partners aan de voornoemde gebruiksbeperkingen te onderwerpen, voor zover zij kennis krijgen van de gegevens of documenten.

12. geheimhouding

De klant verbindt zich ertoe om tegenover derden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, alle informatie die betrekking heeft op een bestelling en die niet noodzakelijk is in het kader van het vervolgproces of voor de verdere verkrijging van informatie (bv. in het productieproces, bij de keuze van componenten, aanvragen van leveranciers, enz.) Deze verplichting geldt ook na het verstrijken van de looptijd van het contract of indien geen contract wordt gesloten.

13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter, gedeeltelijke nietigheid

13.1 Deze voorwaarden en de volledige rechtsverhouding tussen Zeichenheld UG en de cliënt worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken).

13.2 Bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit de zakelijke relatie tussen Zeichenheld UG en de cliënt voortvloeien, is de maatschappelijke zetel in 46354 Südlohn, Duitsland. Het recht om een zaak bij de rechter van een andere wettelijke bevoegde plaats aanhangig te maken, blijft onverlet.

13.3 Indien enige bepaling van deze AV ongeldig is of wordt, tast dit niet de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten aan.